Nečekané odhalení – jeden z Vašich příběhů

Z Raby Hrabě. Ne tedy stavem, ale příjmením. (I když kdo ví, mohlo také jít o zkracéné příjmení pánů Hrabišiců… dokázat to ovšem nelze.) 
Právě jsme dokončili studii jednoho rodu – příjmení. V pátrání jsme se dostali až do roku 1628, kdy se narodil hospodář Jiří Hrabě (později Raba), nejstarší doložený předek našeho klienta – Daniel Raba (Děkuji za svolení sdílet Váš příběh 🙏🏻.)
Vývoj tohoto příjmení po staletí procházel zajímavými změnami. První změna přišla nenápadně. Nejprve byl jeden z předků Rabů zapsán jako Hraabě a další v následující generaci, kdy se protagonista přiženil do jiné o něco vzdálenější farnosti. Pravděpodobně tamní zapisovatel do matrik (farář) zapsal příjmení, tak jak slyšel (jméno Hrabě se zde v tu dobu nevyskytovalo a v okolí žily rodiny znějící podobně Rabů, Raabů, Rabasů), a tak zapsal ženicha jako Raba. Nejprve nám to nedalo spát. Prověřovali jsme další prameny a říkali si, co se to jako děje. Po náročné rešerši se nám podařilo potvrdit náš nález i domněnku Z Hraběte se stal opravdu Raba. A tak to již zůstalo až do dnes. 

Perlička: s mou kolegyní jsme se trochu přeli o význam slova Hrabě. Ona je z jižní Moravy, já ze Šumavy. Plzeňané chápou slovo hrabě, jako šlechtický stav. Ovšem Moravané jako nástroj na hrabání listí. My na Šumavě ale tomuto nástroji říkáme dlouze “hrábě”. Na Moravě prý jen krátce “hrabě”. Klientův předek žil ve východních Čechách.

Pro můj (šumavský) výklad hraběte, jako příslušníka vyšší šlechty hovoří staročeský slovník, který jej vykládá opravdu jako stav. Jméno Raab, čili Ráb tento slovník vykládá jako osobní jméno (snad z Rabanus nebo z biblického ženského jména Rachab, přepisováno jako Raab). Jiné zdroje zase uvádějí jeho původ z německého “krkavec, havran” nebo z místního osadního jména Raaben u Svídnice (nebo Rabí na Šumavě, Raab v Rakousku a další). Zmínit je třeba i výklad “raubíř”. Náš případ to však není. 
Víme, že původní příjmení bylo Hrabě. Tedy původně někdo, kdo měl se šlechtou dělat. Mohlo to být jen označení někoho, kdo se tak choval “jako hrabě” nebo se v blízkosti šlechtice pohyboval nebo jím v dávné minulosti opravdu byl. 

Chronologický vývoj příjmení Hrabě-Raba:
Hrabě 1651 – Hraab – 1700 – Hraba 1800 – Raaba/Raba 1900 – Raba 2000

Zdroje: Naše příjmení, Kotík A. 1894. Slovníky staré češtiny, Vokabulář webový. Můj Rozhlas, příjmení Raab. Wikipedia… SOA v Hradci Králové.

Fotokopie záznamu o úmrtí z “2. Juny 1667 ze wsy Habrovcze umřzel jest Jiřziho Hraba pochowan jest přzi chrámu Páně kosteleczkým wěku jeho bylo okolo 90 let.” (Věk velmi hrubě odhadnut, v tomto případě velmi nepřesně.)

Text z LinkedIn, post by Bc. Jana Sopóci

Stárnutí a smrt

Stárnutí a smrt

jako součást života

Čím starší jsme, tím víc chceme být mladší…nebo alespoň tak vypadat. Nevím, jak to mají muži, ale my ženy si s tím dáváme práci a máme na to celkem dost nástrojů. Barvíme si vlasy, a to nejen aby nebyly vidět šediny, nanášíme vrstvy make-upu nebo podstupujeme drahý invazivní zákrok. Já osobně jsem podědila “věčné” geny. 🧬Vlastně skoro nestárnu. Moje babička neměla vrásky a v sedmdesáti letech vypadala na padesát. Já jsem se narodila deset let před revolucí, mám dvě dospělé dcery, třetí dospívá a neustále mi klienti, prodavači atd. říkají “slečno”. Spočítejte si sami, jak jsem stará (mladá 🙂

Proč zde rovnou nenapíšu kolik je mi let? Mně nevadí říkat svůj věk, naopak. Říkám to celkem často, např. když jsou lidé skoro až šokováni, že mám dospělé děti. Není mi (stále) příjemné, když mi cizí lidé tykají, protože si myslí, že jsem středoškolačka. Dalším důvodem, proč to zde nenapíšu na rovinu, je kulturně společenská zásada, abych tak řekla. Věk se přeci neříká! 🙂 Není slušné se na něj ptát, tak proč ho říkat. Já se však ptám, proč si nechceme přiznat, že stárneme? Proč se stáří nestává chloubou a výsadou, ale naopak něčím ubohým, handicapem, něčím, za co je třeba se stydět? Být hrdý na to, že mám šediny, že mám už pár desítek let zkušeností za sebou, není zrovna v módě. K naší škodě. Nepřekvapil by nás pak přirozený konec života. Smrt. 🪦

genealogie


Již skoro dvacet let se zabývám genealogií a neustále narážím na různě nešťastné, předčasné umírání jednotlivých členů v každé generaci po celá staletí. Z deseti narozených dětí se dožije dospělosti jen (při nejlepším) pět z nich. Maminka zemře brzy po porodu jednoho z dětí, tatínek se ihned ožení znovu a po narození dalšího dítěte umírá tentokrát živitel rodiny… Smrt byla součástí každodenního života našich předků. Pozoruji, že naší už není. Pro nás se smrt stala něčím hrozným, děsivým, nespravedlivým, šokujícím. Něčím, co nechceme vidět a trápit se s tím. Naši blízcí umírají v neosobních nemocnicích nebo někde o samotě. A zpráva o zemřelém šokuje celou rodinu a sousedy v širokém okolí.

Zkusme začít naplno vnímat své tělo, nejen mysl. Přijměme se takoví, jací jsme. Zjistíme, že stárnutí je výhoda. Třeba se nebudeme tak litovat, nebudeme cítit tu nespravedlnost stárnutí a nemocí a dovolíme si prožívat klid, pokoj, přijetí, vděčnost, která může (a to je vyzkoušené) i léčit. Udělejme sami se sebou experiment. Přijměme se, buďme vděční, na nic si nestěžujme, hoďme se do klidu, nespěchejme a nesnažme se být někým, kdo nejsme.

K tomuto článku mě inspiroval příspěvek na LinkedIn od Veronika Málková a její 100% natural melír. I když šediny nejsou rozhodně známkou stáří. Jak vidíme u Veroniky 😍. I hodně mých přátel je v produktivním věku šedivých… O přijetí stáří jsem chtěla psát již dříve. Přijetí těla a jeho nutných zákonitostí a vším, co k tomu patří učí například Čchi-kung…

Tento článek najdete i na LinkedIn zde >>, kde můžete přidávat komentáře.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Babictví

aneb porodnictví v časech minulých

Porod a narození dítěte je pro ženu 21. století velmi důvěrným a osobním momentem jejího života. V posledních letech se tento okamžik těší velké pozornosti ze strany veřejnosti. Společnost dospěla k bodu, kdy se žena může rozhodnout, zda chce rodit obklopena přístroji a zdravotnickým personálem v bílých pláštích nebo zvolit variantu domácího porodu za pomoci odborné porodní asistentky. My se nebudeme zamýšlet nad tím, která z variant je pro ženu vhodnější či bezpečnější, ale soustředíme se na úlohu školené porodní asistentky či spíše na její předchůdkyni – porodní bábu. Při pátrání v matričních záznamech o narození našich předků nezřídka narazíme na jména žen, které při narození dítěte v minulosti hrály nemalou roli. Jak trnitá byla cesta od porodní báby k dnešní porodní asistentce?


Co svět světem stojí, děti se rodily ve všech dobách. Profese porodních bab je zaznamenána již ve Starém zákoně. Ve starověku jsou vysledovány doklady o pomocnicích při porodu již u nejstarších civilizací. Jednalo se o povolání výhradně ženské, lékaři svou účast omezovali výhradně na porody s komplikacemi. Ve starověku je doložena také znalost a aktivní používání císařského řezu, ale pouze pro vyjmutí plodu z těla právě zemřelé ženy. U živých rodiček byl tento úkon lékaři prováděn pouze výjimečně od konce 16. století a jako jediné narkotikum byl používán tvrdý alkohol. V Itálii byla roku 1582 zveřejněna zpráva o devíti takto řešených porodech s jediným přežitím rodičky.


Je zřejmé, že porodnictví patří k nejstarším zdravotnickým oborům. Nicméně současně používaný termín porodní asistence je poměrně nedávný, svůj původní název tento obor v češtině odvozoval od slovesa babiti – roditi, tedy babictví. Středověká lékařská věda, jejíž lékaři se vzdělávali v katedrálních školách a později na univerzitách, se porodnictvím a gynekologií nezabývala. Jedinou pomocnicí ženě při porodu zůstávala porodní bába. Babictví se stává řemeslem. Ženy, které se k němu hlásí, ke svému „vzdělání“ přicházejí nejčastěji na základě ústně předávaných informací a přímou účastí u porodu jako asistentky starší kolegyně, která si tímto způsobem „vychovávala“ svou nástupkyni.


Vzdělání porodních bab v době vlády Karla IV. se ihned po založení univerzity nesoucí jeho jméno omezovalo pouze na teoretické pojednání o porodu bez možnosti praktického cvičení v odborném prostředí. Anatomii a chirurgii totiž přednášeli výlučně jen profesoři, kteří náleželi k duchovnímu stavu. Postavení porodních bab bylo vedle vzdělaných lékařů této doby velmi tíživé, protože byly zpravidla negramotné. Poněkud odlišná byla situace v Belgii a Německu, kde od 15. století měly porodní báby možnost získat certifikát, který potvrzoval jejich působení v této živnosti. Obecně však byla ve venkovských oblastech úroveň poskytované péče často velmi nízká a její poskytovatelky zcela neorganizované.


První učebnice pro potřeby porodních bab přicházejí na počátku 16. století. Tou první je dílo městského lékaře Eucharia Roesslina z roku 1512, které známe pod názvem Růžová zahrada pro těhotné ženy a porodní báby. V českém prostředí jen o pár let později, konkrétně v roce 1519, vychází první česká učebnice pro porodní báby nesoucí název „Zpráwa a nauczenie žienam tiehotny a babam pupkořeznym netolikoprospessna, ale také potrzebna“ a další česká kniha z pera Matouše Wolkenbergera s názvem „Růžová zahrádka plodných žen“.


Významným milníkem v rozvoji porodnické péče na našem území bylo období tereziánských reforem. Jednou ze zásadních změn bylo nařízení, které ukládalo stávajícímu univerzitnímu profesorovi anatomie, aby přednášel porodnictví nejen studentům z řad budoucích mediků a chirurgů, ale také porodním bábám. Venkovské báby začaly být vzdělávány alespoň v teoretické rovině a musely být přezkoušeny krajským ranhojičem. Roku 1753 vydala císařovna Marie Terezie Generální řád pro Království české, který upravoval i babictví. Napříště byly porodní báby přísně zkoušené zemskou komisí a těm, které zkoušku úspěšně složily, bylo dovoleno nosit označení v podobě odznaku, čímž se lišily od bab bez vykonané zkoušky.


Roku 1811 byl jmenován profesorem porodnictví na pražské lékařské fakultě Antonín Jungmann, bratr proslaveného Josefa Jungmanna. Založil moderní rozsáhlou knihovnu, přednášel česky i německy a pod jeho vedením pražská porodnická škola dosáhla evropské prestiže. Za jeho působení prošlo klinikou a porodnicí u Apolináře přes osm tisíc porodních bab. K jejich vzdělávání přispěly v nemalé míře i Jungmannovy učebnice, zejména Úvod k babení z roku 1804. Poprvé měly české porodní báby možnost seznámit se s podrobným spiskem, který jim přinesl rady lékaře o průběhu porodu a o možných komplikacích. Kniha byla opakovaně vydávána.

V roce 1850 se oddělila výuka porodnictví pro lékaře a porodní báby na dvě samostatné kliniky. Vystřídala se zde řada významných odborníků, za všechny musíme zmínit Václava Rubešku, který se stal profesorem na „babické škole“ v roce 1892 a je právem považován za zakladatele českého porodnictví. Za třicet let svého působení vychoval na pět tisíc porodních bab, které pokládal za důležitý spojovací prvek mezi rodičkou a lékařem. Porodnictví pro babičky z roku 1893 se stalo dalším významným odborným příspěvkem pro vzdělávání budoucích porodních bab.


Z výše uvedeného je zřejmé, že 19. století a zejména jeho druhá polovina, přináší výrazný posun v možnosti stát se odborně vzdělanou porodní bábou. Od roku 1852 bylo možné na pražské univerzitě absolvovat čtyřměsíční teoreticko-praktický kurz. Položme si nyní otázku, kdo byly ony ženy, které se rozhodly vydat se ve svém životě touto cestou? Jak píše ve své diplomové práci Kristýna Kubíčková, ženy, které se rozhodly k vykonávání placené práce obvykle pocházely ze středních či nižších sociálních vrstev, řemeslnických rodin, a k tomuto rozhodnutí je vedla nepříznivá ekonomická situace jich samotných případně jejich rodiny. Obvykle se jim dostalo základního vzdělání, které bylo předpokladem pro další vzdělávání, a právě proto mohly usilovat o profesi porodní báby. Nezřídka se jednalo o vdovy, které po smrti manžela musely samy uživit rodinu. Protože neměly dostatek finančních prostředků na zaplacení babického kurzu (cca 60 zlatých na diplom, knihy a nástroje), v jehož úspěšném absolvování spatřovaly šanci na uživení, často se obracely na úřady lokální samosprávy oblasti, v níž žily. Mezi žadatelkami o studium se ale nacházely i ženy provdané, a tedy určitým způsobem zajištěné. O jejich motivacích lze pouze spekulovat, nicméně je zřejmé, že v tomto období nebylo pro ženy jednoduché nalézt možnost, jak rodině významněji ekonomicky prospět.


Jaká byla „pracovní náplň“ porodní báby? Je mylné si myslet, že přicházela až k samotnému porodu. Václav Rubeška toto specifikuje ve své příručce Porodnictví pro babičky. Zde se mimo jiné uvádí, že:


Dle autora má být porodní bába ochotná, úslužná, ale ne vtíravá. Dále vyjmenovává povinnosti a úkony, které bába vykonává při samotném porodu. Tím ale pomoc porodní báby nekončí. V době šestinedělí má novopečenou matku navštěvovat každý den, dle potřeby i dvakrát denně, a to až do chvíle, kdy je matka schopná se bez obtíží o dítě postarat sama. Pokud se objevily u novorozence nějaké komplikace i po této době, nahrazovaly babičky do jisté míry i kojenecké a dětské ošetřovatelky. Přesné sazby za porod a ošetření nám nejsou známy, můžeme se však domnívat, že výdělek porodní báby závisel na ekonomické situaci její klientely. Porodní báby často pracovaly, dokud jim vlastní zdraví dovolilo. Důvodem byl vedle s léty rostoucí zkušeností i fakt hrozby nezajištěnosti ve stáří a nemoci. Vznikaly tak spolky, zakládané porodními bábami, pro případ nemoci a stáří, do nějž členky měsíčně přispívaly drobnou částkou.


Ženy vždy pomáhaly jiným ženám ve chvíli, kdy na svět přichází nový život. Porod byl po staletí výlučně ženskou záležitostí, neboť muž u porodu byl prostě tabu. A podle církevních pravidel mohl mít navíc neblahý vliv na ctnost vdaných žen…

Zdroje:


Monika BOUDOVÁ, Celoživotní vzdělávání v porodní asistenci, České Budějovice, 2011, bakalářská práce (Bc.), JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta.
Antonín DOLEŽAL a kol., Evropa – kolébka vědeckého porodnictví, Praha 2009.
Antonín DOLEŽAL, Od babictví k porodnictví, Praha 2001.
Martina HALÍŘOVÁ, Důvěra, úcta, mravnost: tři nezbytné atributy porodní báby, Dějiny a současnost Roč. 39, č. 10 (2017), s. 17-19.
Kristýna KUBÍČKOVÁ, Babická práce v pacovské farnosti ve druhé polovině 19. století, Praha Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie 2015, diplomová práce, dostupné z https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/84130
Jitka MEINDLSCHMIDOVÁ, Historie babictví, vzdělávání porodních asistentek [online]. Praha : Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 2007, dostupné také z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/23122/ Aleš ROZTOČIL a kol., Porodnictví, Brno 2001.
Václav RUBEŠKA, Porodnictví pro babičky, Praha 1903.
Vojtěch VYŠÍN, Babictví, učebná kniha o porodnictví pro báby porodní, Olomouc 1888.
Daniela TINKOVÁ, Zrození porodnice v osvícenské Evropě, Praha 2010.

https://www.wikiskripta.eu/w/Historie_babictv%C3%AD_a_porodn%C3%AD_asistence_ve_sv%C4%9Bt%C4%9B

Španělská chřipka versus Koronavirus

Španělská chřipka versus Koronavirus

Píše se rok 2020 a světem se šíří strašák jménem „Koronavirus“. Ti, kteří nevěřili hrozbě ji už pociťují. Ti, co věřili a báli se od začátku prvních zpráv, se nyní bojí víc. COVID-19 se poprvé objevil v Číně již v roce 2019 a patří do stejné kategorie jako SARS.

Zdá se, že historie se opakuje. Již před více jak 100 lety totiž zažil svět podobnou zkoušku odolnosti, která stála život 50-100 milionů lidí. Jiný druh chřipky, tehdy pod přízviskem španělská, měl ovšem mnohem fatálnější následky než současný koronavirus.

Těch příčin bylo tehdy více, např. méně pokročilá věda, možnosti informovat obyvatelstvo a hlavně větší agresivita viru a nemožnost se proti němu celosvětově postavit. Mnoho rodin přišlo o své bližní. Vymřely celé rodiny, nová generace už nikdy nevznikla. Takovou katastrofu, horší než morovou epidemii, nikdo nečekal. Takzvaná španělská chřipka se poprvé objevila roku 1917, kde jinde než v Číně. Na člověka se s největší pravděpodobností se vir přenesl z ptačí říše.

Virus španělské chřipky se projevoval ale velmi podivně. Napadal většinou mladé ženy a muže v nejlepší kondici především mezi 20 a 40 roky věku. Starší lidé byli prý relativně v bezpečí. Čím silnější odpověď imunitního systému, tím horší průběh nemoci. K děsivě vysoké úmrtnosti, což bylo statisticky 10 až 20 % všech nakažených, přispěl i zbídačený stav obyvatelstva. Lid ve většině oblastí trpěl podlomeným zdravím a podvýživou. Chřipka vypukla naplno v roce 1918 a lze ji proto vnímat jako velmi temný stín první světové války. Nemoc byla úmyslně zamlčována. Jediným státem, kde se o chřipce veřejně mohlo mluvit a mluvilo, bylo Španělsko. Proto “Španělská chřipka”.

Profesorka historie na univerzitě ve Štrasburgu Anne Rasmussen o chřipce napsala: „Vinou toho, že zbylé mocnosti mlčely, soudilo se nejdřív, že nemoc řádí výhradně ve Španělsku. Ve skutečnosti byla španělština jediným jazykem, v němž se o infekci smělo hovořit.“


V deníku Čech 6. října 1918, což byl katolicky zaměřený deník, vyšel článek Školská hlídka, který uvedl možné příčiny a vznik této nemoci. Viz. výňatek z článku níže. Autor také spekuluje o místu vzniku nemoci.

Uvádí se, že španělská chřipka pustošila ve třech vlnách. Na jaře roku 1918 se světem, zejména Evropou, Severní Amerikou a Afrikou, prohnala první vlna. Ta druhá téhož roku v létě byla ničivější a silnější. Jako kdyby chřipka chtěla vše dotáhnout do úplného konce, prohnala se pomocí tzv. třetí vlny znovu. Tentokrát umírají ti, co byli dvěma předchozími vlnami jen oslabeni.
Chřipka začala ustupovat až v roce 1920. Lidé si konečně vytvořili dostatek obranných látek a stali se odolnější. Na konci svého dva roky trvajícího řádění se populace země snížila o 3 – 5%.

Také list Pokrok z 9. Října 1918 uvádí příznaky chřipky:

Španělská chřipka se nevyhnula ani slavným jménům. Mezi těmi, kteří nezvládl boj s virem byl i slavný francouzský básník Guillaume Apollinaire. Dále pak autor slavného divadelního dramatu Cyrano z Bergeracu Edmund Rostand či geniální rakouský malíř Egon Schiele, kterého nemoc dostihla v 28 letech.

V českých zemích si podle historika a lékaře Haralda Salfellnera španělská chřipka vyžádala 44-75 tisíc životů. První potvrzenou obětí byl koncipient pražského ředitelství JUDr. Egon M. Prorok, o jehož smrti napsal Prager Tagblatt.